Hovedseksjon

Realfag

I klasserommet

Biologi
Biologi handler om livet på jorda og om sammenhenger mellom biologisk mangfold, evolusjon og biologiske prosesser. Faget skal bidra til at elevene forstår sammenhenger i naturen, og gi dem kunnskap om sammenhenger mellom helse og livsstil. Kompetanse i biologi, etisk bevissthet og miljøbevisthet danner grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av biomangfoldet og for å sikre vårt eget livsgrunnlag for framtiden. I biologi får elevene innsikt i hvordan naturvitenskaplig og utforskende arbeid i biologi kan bidra til at vi finner løsninger for en bærekraftig utvikling. Faget skal forberede elevene på videre studier og arbeids- og samfunnsliv. 

Praksiser og tenkemåter i biologi handler om hvordan naturvitenskaplige hypoteser, teorier, metoder og modeller blir utviklet og anvendt i faget. Det handler også om feltarbeid, arbeid med forsøk og utforskende aktiviteter i biologi, og om behandling av innsamlede data. Videre handler det om bruk av programmer, modeller og beregninger for å forstå biologiske prosesser og systemer. Representasjonsformene, symbolene og termene i faget inngår også. 

Les mer om biologi her: Læreplan Biologi

Fysikk
Fysikk handler om å forstå den fysiske verden, fra de ministe partiklene til hele universet. Faget gir innsikt i hvordan verden er bygget opp, muligheter til å se sammenhenger i naturlige fenomener og verktøy til å forutsi utfall av fysiske prosesser. Fysikk handler også om hvordan teknologisk utvikling påvirker individet og samfunnet. Kompetanse i analytisk tenkning og problemløsning forbereder elevene til videre utdanning og arbeidsliv.

Praksiser og tenkemåter i fysikk handler om hvordan naturvitenskaplige metoder, eksperimenter, teorier og modeller blir utviklet og brukt. Det handler også om å bruke programmering, eksperimenter, teorier og modeller for å forstå fysiske sammenhenger og fenonomer. Videre handler det om å bruke og veksle mellom ulike representasjonsformer for å belyse og forstå teorier og modeller. 

Les mer om fysikk her: Læreplan fysikk

Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi handler om å forstå og utvikle informasjonssystemer. Programfaget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter innenfor informasjonsteknologi, og skal også bidra til forståelse av hvordan informasjonsteknologi påvirker individ og samfunn. Faget skal styrke elevenes digitale kompetanse og forberede dem til å ta begrunnende valg for å benytte informasjonsteknologi i videre studier og arbeidsliv. Faget skal videre forberede elevene til et framtidig samfunns- og arbeidsliv som krever at de kan forstå, bruke og utvikle informasjonsteknologi.

Les mer om informasjonsteknologi her: Læreplan informasjonsteknologi

Kjemi
Kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Faget skal gi elevene grunnlag for å kunne forstå vår fysiske verden og innsikt i hvordan kompetanse i kjemi bidrar til endringer i samfunnet. Kjemi skal gi innsikt i hvordan naturvitenskaplig kompetanse og utforskende arbeid kan bidra til å finne løsninger og forberede elevene på videre studier og et arbeids- og samfunnsliv.

Praksiser og tenkemåter i kjemi handler om hvordan naturvitenskaplige hypoteser, teorier, metoder og modeller innenfor fagfeltet utvikles og brukes, og hvordan disse er knyttet til eksperimenter og forsøk. Det handler også om praktisk laboratoriearbeid og utforskende aktiviteter, metodevalg og bearbeiding av innsamlede data. Fagets representasjonsformer, symboler og termer inngår også.

Les mer om kjemi her: Læreplan kjemi

Matematikk R (realfag)
Matematikk R handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger. Faget gir elevene mulighet til å utvikle et presist språk for kritisk tenkning, evne til problemløsning og matematisk forståelse. Matematikk R handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av forhold og problemstillinger knyttet til realfag og samfunn. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse. 

Les mer om matematikk R her: Læreplan matematikk R

Matematikk S (samfunnsfag)
Matematikk S handler om å forstå moderne anvendelse av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Faget gir elevene mulighet til å utvikle matematisk forståelse og evne til å løse matematiske problemstillinger. Matematikk S handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse for forhold og probemstillinger knyttet til samfunn og økonomi.  Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse. 

Les mer om matematikk S her: Læreplan matematikk S

Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære handler om naturvitenskaplige metoder og naturvitenskapens og teknologiens rolle i samfunnet. Faget skal bidra til refleksjon over hvordan valg av metoder kan påvirke forskningsresultatene, og hvordan de samme resultatene kan brukes og misbrukes for å fremme ulike synspunkter. Faget skal gjøre elevene forberedt til videre studier og arbeidsliv knyttet til realfaglige og teknologiske fagfelt.

Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter handler om de prosessene og metodene som brukes i forsknings- og utviklingsarbeid. Videre handler det om å forstå og bruke det naturvitenskaplige språket og naturvitenskaplige måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser. Det handler også om å bruke kunnskap i praksis, om å se kunnskapen i et historisk perspektiv og om å planlegge og gjennomføre ingeniørarbeid og forsknings- og utviklingsrelatert arbeid. 

Les mer om teknologi og forskningslære her: Læreplan teknologi og forskningslære

NB! Nydalen har foreløpig kun tilbudt programfaget Teknologi og forskningslære 1

Geofag
Geofag handler om å forstå jordsystemene, både hvordan de virker sammen og hver for seg, og hvordan de former jorda over tid. Geofaglige undersøkelser i faget skal bidra til at elevene utvikler en helhetlig forståelse av jorda som system og menneskets plass i jordsystemene. Videre skal faget bidra til kunnskap om hvordan menneskene kan påvirke og leve med klimaendringer og naturfarer, og bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse. Fordypning i geofaglige problemstillinger forereder elevene til videre studier og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. 

Les mer om geofag her: Læreplan geofag

Kontakt oss: Studiespesialisering

Avdelingsleder Vg1
Andreas Pedersen

Tlf: 97 71 87 40
E-post: andreas.pedersen@osloskolen.no

Avdelingsleder Vg2
Hege Flaten Pedersen
Tlf: 95 75 50 42
E-post: hege.f.pedersen@osloskolen.no
Avdelingsleder Vg3
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Toppidrett
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Rådgiver Line Birgitte Gerdrup
Tlf: 90 74 47 84
E-post: line.gerdrup@osloskolen.no

Rådgiver Natasja Nørgaard Weider
Tlf: 90 68 95 29
E-post: natasja.weider@osloskolen.no