Realfag

logo

Her finner du en oversikt over realfagene vi tilbyr. Du har finner læreplaner i fagene på UDIR sine sider (klikk her)

Biologi
Biologi er læren om alt levende og alt som har levd. Faget er en viktig del av allmenndannelsen og kan være nyttig å ha med seg uansett hvilket yrke man velger. Biologifaget kan igjen deles inn i ulike emner, for eksempel anatomi, fysiologi, immunologi, evolusjon, cellebiologi, molekylærbiologi, atferdsbiologi, marinbiologi, ferskvannsbiologi, paleontologi, parasittologi og økologi.
Biologifaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, og til vurderinger rundt etiske spørsmål. Faget skal gjøre den enkelte bevisst om at mennesket er en av mange arter og at det er en vekselvirkning mellom menneskene og naturen.
Biologi gir blant annet kunnskap knyttet til miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og spørsmål knyttet til kropp og helse.

Programfag

Hovedområde

Biologi 1

Den unge biologen

Cellebiologi

Menneskets fysiologi

Funksjon og tilpasning

Biologisk mangfold

 

Biologi 2

Den unge biologen

Energi-omsetning

Genetikk

Bioteknologi

Økologi

Evolusjon

 

Fysikk
Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og prøve å forstå naturen, fra de minste byggesteinene i atomene til stjernene og universet som helhet. Fysikk er grunnlaget for den teknologiske utviklingen. Fysikk 1 krever en del matematikkunnskaper og tas i kombinasjon med R1 eller S1 + S2. Fysikk 1 er et nødvendig opptakskrav til for eksempel medisin, veterinær, arkitektutdanning ved NTNU og ingeniørstudier.

Programfag

Hovedområder

Fysikk   1

Klassisk   fysikk

Moderne   fysikk

Å   beskrive naturen med matematikk

Den   unge forskeren

Fysikk   og teknologi

Fysikk   2

Klassisk   fysikk

Moderne   fysikk

Å   beskrive naturen med matematikk

Den   unge forskeren

Fysikk   og teknologi

 

Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi 1 er strukturert i tre hovedområder: Digital samtid handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr, og hvordan teknologien påvirker og påvirkes av samfunnet. Nettsteder og multimedier tar for seg utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner. Databaser handler om modellering og realisering.

Programfag

Hovedområder

Informasjonsteknologi 1

Digital samtid

Nettsteder og multimedier

Databaser

Informasjonsteknologi 2

Planlegging og dokumentasjon

Programmering

Multimedieutvikling

 

Kjemi
Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever. Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder.
Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter/laboratoriearbeid og teori.
Programfaget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap, og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta i samfunnsdebatten.
Kjemi 2 bygger på Kjemi 1 og er blant annet opptakskrav til medisin og veterinærstudier.

Programfag

Hovedområder

Kjemi   1

Språk   og modeller i kjemi

Metoder   og forsøk

Vannkjemi

Syrer   og baser

Organisk   kjemi 1

Kjemi   2

Forskning

Analyse

Organisk   kjemi 2

Redoksreaksjoner

Materialer

 

Matematikk R (realfag)
Matematikk R1 fortsetter der matematikk 1T slutter. Kurset passer derfor til elever som henger godt med i matematikk 1T og synes matematikk er gøy. I R1 og R2 vil du lære masse ny og spennende matematikk, som du sannsynligvis ikke visste fantes. Kurset omfatter funksjonslære, vektorregning, geometri, sannsynlighet og algebra. Kurset er 5 timer i uken og regnes som det mest krevende av matematikkursene på Vg2.
Etter bestått R1 kan man velge matematikk R2, et fag som er nødvendig for å komme inn på realfagstudiet og ingeniør- og arkitektstudiet på NTNU, samt enkelte andre realfagsstudier.

Programfag

Hovedområder

Matematikk R1

Geometri

Algebra

Funksjoner

Kombinatorikk   og sannsynlighet

Matematikk R2

Geometri

Algebra

Funksjoner

Differensiallikninger

Faglæreren din i 1P og 1T kan gi veiledning.

Matematikk S (Samfunnsfag)
Matematikk S1 kan du velge både om du har tatt matematikk 1P eller 1T. Flere universitets- og høyskolestudier (økonomi og administrasjon, medisin- og veterinærstudier, bioingeniør, reseptar og en del andre realfagsstudier) krever at du har tatt dette kurset. Mange velger det av den grunn.  Selv om kurset fremstår noe lettere enn matematikk R1, opplever mange elever S1 som krevende, og du bør henge godt med i 1P-kurset dersom du velger matematikk S1.
S1 kurset omfatter algebra, lineær optimering, sannsynlighet og noe funksjonslære.

Programfag

Hovedområder

Matematikk  S1

Algebra

Funksjoner

Sannsynlighet

Lineær   optimering

Matematikk  S2

Algebra

Funksjoner

Sannsynlighet   og statistikk

 

Faglæreren din i 1P og 1T kan gi veiledning.

Teknologi og forskningslære
Programfaget skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfaget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.
Design og produktutvikling omfatter utvikling av produkter, og hvordan arbeid på elektroniske kretser kan benyttes i utviklingen av produkter som er basert på egne ideer.
Faget er omfatter fire hovedområder: Den unge ingeniøren handler om teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng, der planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter inngår. Den unge forskeren handler om vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner relatert til helse og miljø, og hvordan disse undersøkelsene planlegges, gjennomføres og presenteres. Teknologi, naturvitenskap og samfunn tar for seg handler naturvitenskap og teknologi i et samfunnsperspektiv. Faget kan være særlig interessant for de som tenker seg ingeniørstudier.
Opplæringen skal legge til rette for læringsarenaer også utenfor skolen i kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv. For å sikre god læring skal det gis en praktisk og teoretisk tilnærming, som legger vekt på konstruksjon og utprøving av teknologiske innretninger. Programfaget danner grunnlag for videre studier og arbeid, men også for økt delaktighet i samfunnsdebatten.

NB Nydalen tilbyr kun programfaget Teknologi og forskningslære 1

 

Hovedområder

Teknologi   og forskningslære 1

Design   og produktutvikling

Den   unge ingeniøren

Den   unge forskeren

Teknologi,   naturvitenskap og samfunn

 

Geofag
Geofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og vann. Dette er naturressurser som spiller en stor samfunnsmessig og økonomisk rolle både lokalt og globalt. Faget handler også om  naturkatastrofer og hvordan de påvirker samfunnet. Læreplanen i geofag inneholder mange temaer elevene kjenner fra grunnskolen og fra Vg.1, men geofaget går dypere og tar opp nye emneområder.

Programfag

Hovedområder

Geofag   1

Jorda   i forandring

Naturkatastrofer

Geofaglig   verktøykasse

Geoforskning

 

Geofag   2

Geoforskning

Jorda   i forandring

Klimaendringer

Georessurser