Hovedseksjon

Søknad om fratrekk av fravær

Banner oransje

Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen (se unntak skoleåret 2021-2022 unntak gj. korona)

Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.

Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Bestemmelsene er

a) Helse- og velferdsgrunner
b) Arbeid som tillitsvalgt
c) Hjelpearbeid
d) Lovpålagt oppmøte.
e) Politisk arbeid
f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
g) Religiøse høytider utenom norsk kalender

h) Deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Se under hva dette gjelder

Følgende krav gjelder
Sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.

  • Kronisk syke kan få trukket fra fravær fra første sykefraværsdag, (en-dagsfravær, begrenset til maks 10 dager). (Kronisk sykdom = går ikke over)
  • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
  • Det må søkes for hvert skoleår.
  • Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f.
  • Merk at du maks kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Hva kan være dokumentert fravær?

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen. Disse typene fravær kan være dokumentert fravær.

Sykdom
Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag.

Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Velferdsgrunner som bryllup og begravelser
Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær.

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Vitne i en rettsak
Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen.
Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke
Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

Rådgiving og PP-tjenesten
Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten skal ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Organisert studiearbeid
Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

Kjøreopplæring
Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Hva er udokumentert fravær?
Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

Kjøreopplæring
Deler av kjøreopplæring som ikke er nevnt over, regnes som fravær. Dette gjelder blant annet førerprøven. 

Bortvisning fra undervisning
Bortvisning fra undervisningen er også fravær.
I tillegg er alt fravær som eleven ikke leverer dokumentasjon for, udokumentert.
Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

 

Hentet fra:

Udir:  https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

Opplæringsloven: § 3-47.Føring av fråvær i vidaregåande opplæring