IKT/skole-PC

logo

Elever ved Nydalen videregående skole får derfor utlevert en “personlig PC” ved skolestart som de vil kunne benytte i skolesammenheng så lenge de er elever ved skolen. Denne PC-en tilhører skolen, men det er eleven som disponerer den til daglig og som har ansvaret for å ta vare på den. PC-en kan tas med hjem, men vil kunne ha noe begrenset funksjonalitet grunnet sikkerhetsinnstillinger og oppsett tilpasset skolebruk. 

Det forutsettes at elever betaler en årlig egenandel for leie av PC, hjemlet i forskrift til opplæringslov § 19-6. Dette beløpet er for skoleåret 2018-2019 satt til kr 1032,-. I tillegg forutsettes det at elever kjenner til og etterlever skolens regler for bruk av bærbre PC-er.  

Erstatningsansvar

Ved skade på eller tap av utstyr gjelder vanlige erstatningsrettslige regler. Det betyr at låntaker/foresatte kan bli erstatningsansvarlig dersom låntaker har opptrådt forsettlig (med vilje) eller uaktsomt (uforsiktig). Hovedregelen er at den som har handlet forsettlig eller uaktsomt blir erstatningsansvarlig. Erstatningsansvaret for barn og ungdom under 18 år er regulert i skadeserstatningsloven § 1-1 og foreldres ansvar er regulert i skadeserstatningsloven § 1-2. 

Skadet eller forsvunnet PC?

Tap eller skade må meldes til skolen. Fyll ut taps- eller skademelding, og lever utfylt denne i luka på IKT-kontoret.

Mistet strømforsyning?

Har du mistet strømforsyningen til din PC, er du nødt til å kjøpe en ny. Skolen kan tilby laderere. Prisen for dette skoleåret er kr 350. Henvend deg i IKT-kontoret for dette. Det er viktig at dere kjøper riktig lader og ikke bruker andre modeller/typer. Ved feilbruk av strømlader kan maskinen eller batteriet i maskinen bli ødelagt. Er det spørsmål rundt dette, kan IKT-kontoret kontaktes.

Overtagelse av skole-PC

Elever som slutter ved Nydalen vgs vil, etter bestemte regler, få tilbud om å kjøpe eller overta sin egen skole-PC. Disse PC-ene må reinstalleres med Windows 10 og Office 2016 når de ikke lenger skal brukes i skolens nettverk.  

Instruks om dette legges ut hver vår.