Hovedseksjon

Fraværsregler

logo

Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 2016 en fraværsgrense i videregående skole. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.

  • Hvis eleven har mer enn 10 prosent udokumentert fravær, vil eleven ikke få karakter i faget
  • Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Dette er en unntaksbestemmelse.
  • Har eleven mer enn 15 prosent udokumentert fravær kan eleven uansett årsak ikke få karakter i faget.

Vær oppmerksom på at det kan være andre grunner til at eleven ikke kan få karakter: Dersom eleven ikke har deltatt i undervisningen på en måte som har gitt læreren vurderingsgrunnlag, f.eks. ved fravær på prøver og andre vurderingssituasjoner. Å ha mindre enn 10 prosent udokumentert fravær er altså ingen garanti for at eleven får karakter.

Vi skiller mellom fravær som er dokumentert og dermed ikke omfattes av fraværsgrensen og udokumentert fravær som omfattes av fraværsgrensen. Dokumentert fravær teller ikke med i beregningen av fraværsprosenten i faget. Forutsetningen er at eleven leverer gyldig dokumentasjon.

Fraværskoder (FK)
X Udokumentert fravær
M Legitimert fravær (meldt fravær fra eleven selv eller fra foresatte)
D Dokumentert fravær
    (endrer til "Legemelding" når mottatt dokumentasjon fra lege/behandler)
R Rettighetsfravær (elevrådsarbeid, annen avtalt skolearbeid, samtale med instanser, opplæring i andre fag, oppdrag for skolen)

 

Årsak til fraværet

Gyldig dokumentasjon

FK

Merknad

Helsegrunner:

Sykdom

Lege- og tannlegebesøk

Time hos BUP o.l.

Attest fra lege

Timekort/SMS fra lege- eller tannlege

Innkalling/bekreftelse fra BUP o.l.

D

 

Foresatte/eleven selv kan ikke dokumentere sykdom etc.
Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

Velferdsgrunner:

Omsorgsoppgaver

Begravelser

Dåp/Bryllup

Eleven melder om fravær på forhånd og det avtales da hvilken dokumentasjon som skal fremlegges.

D

 

Ferie med familie er ikke velferdsgrunn unntatt i helt spesielle tilfeller.

Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

Arbeid som tillitsvalgt på/for

egen skole.

Eleven melder om fravær på forhånd og det avtales da hvilken dokumentasjon som skal fremlegges.

R

 

 

Deltagelse i politisk streik (elevene streiker) regnes som fravær.
Fraværet teller ikke på 10% og kommer ikke på vitnemålet.

Politisk arbeid

Eleven melder fravær på forhånd og dokumentasjon vedlegges.

R

Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

Hjelpearbeid

Deltagelse i redningsaksjoner o.l. bekreftes av organisasjonen eleven representerer.

R

Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

Lovpålagt frammøte

Vitne/tiltalt i rettsak

Eleven melder om fravær på forhånd.

Bekreftelse fra forsvaret.

Bekreftelse fra domstol.

R

Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

 

Bekreftelse fra organisasjon eller idrettslag/idrettskrets/idrettsforbund.

Eleven melder om fravær på forhånd.

R

Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

Religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Eleven melder om fravær på forhånd.

R

Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

Deler av kjøreopplæringen er unntatt fra fraværsgrensen, dette gjelder den obligatoriske delen av kjøreopplæringen.*

Eleven melder fra om fraværet på forhånd og viser til bekreftelse fra kjøreskolen.

D

 

Fraværet teller ikke på 10%, men kommer på vitnemålet. Mulig å slette.

       

* Dette gjelder fire timer sikkerhetskurs på bane (trinn 3), og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøven, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Har eleven en kronisk sykdom, kan legen skrive en mer generell sykmelding, slik at eleven ikke må til lege hver gang for å dokumentere dette. I slike tilfeller vil skolen avtale med eleven hvilke dokumentasjon som kreves ut over den generelle sykmeldingen. Alt fravær som ikke kommer inn under punktene ovenfor, regnes med i beregningen av fraværsprosenten i faget. Merk at privatisteksamen registreres som fravær.

Rutiner for å melde fravær
Planlegger eleven å være borte fra skolen, må eleven levere søknad til kontaktlærer i god tid.  Dette kan gjelde dags- eller ukesfravær pga. reise, medisinske grunner, religiøse høytider, begravelse m.m.
Er eleven syk, skal kontaktlærer varsles så fort som mulig. Dette gjøres via teams eller e-post.  Dersom eleven kan dokumentere fraværet, leveres dokumentasjon til kontaktlærer første skoledag hvor eleven er frisk og tilbake på skolen - og senest 14 dager etter fraværet.

Slette fravær
Elever kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen. 
Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.
Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Bestemmelsene er
a) Helse- og velferdsgrunner
b) Arbeid som tillitsvalgt
c) Hjelpearbeid
d) Lovpålagt oppmøte.
e) Politisk arbeid
f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
g) Religiøse høytider utenom norsk kalender

I tillegg til listen over, kan fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Se under hva dette gjelder

Følgende krav gjelder
Sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.
Kronisk syke kan få trukket fra fravær fra første sykefraværsdag, (en-dagsfravær, begrenset til maks 10 dager). (Kronisk sykdom = går ikke over)
Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
Det må søkes for hvert skoleår.
Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f.
Merk at du maks kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Hva kan være dokumentert fravær?
Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen. Disse typene fravær kan være dokumentert fravær.

Sykdom
Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag.

Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Velferdsgrunner som bryllup og begravelser
Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær.
Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Vitne i en rettsak
Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen.
Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke
Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

Rådgiving og PP-tjenesten
Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten skal ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Organisert studiearbeid
Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

Kjøreopplæring
Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Hva er udokumentert fravær?
Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

Kjøreopplæring
Deler av kjøreopplæring som ikke er nevnt over, regnes som fravær. Dette gjelder blant annet førerprøven. 

Bortvisning fra undervisning
Bortvisning fra undervisningen er også fravær.
I tillegg er alt fravær som eleven ikke leverer dokumentasjon for, udokumentert.
Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.