Hovedseksjon

Inkluderende russefeiring

Skolemiljø viktig gjennom hele videregående

Vi jobber derfor forebyggende mot dette som en del av det totale arbeidet med elevenes psykososiale miljø helt fra start i Vg1.

Ved oppstart i Vg1 jobber kontaktlærere og faglærere tett sammen blant annet gjennom "bli-kjent-aktiviteter" og hyttetur. Ved oppstart alle tre årene besøker avdelingsledere og rådgivere alle klasser og snakker om klassemiljø og inkludering.

Generelt bruker vi klassekart og lærerstyrte grupper (det vil si at elevene sjelden eller aldri bestemmer hvem de skal sitte sammen med og jobbe sammen med i læringsarbeidet). Dette sikrer at elevene blir kjent med hverandre og ikke bare holder sammen med dem de kjente fra før. Det sosiale miljøet er tema i klassens time regelmessig og elevene svarer også på trivselsundersøkelser – både den landsomfattende Elevundersøkelsen og i form av logg/kvalitative undersøkelser utarbeidet av lærerne(jevnt over skårer vi høyt på trivsel og godt mlijø). 

Formelle strukturer

Et svært viktig tiltak for å sikre inkludering, er at lærere og ledere "overvåker" elevmiljøet, slik at vi kan sette inn tiltak ved behov. Dette gjør vi i det daglige gjennom å være til stede og snakke med elevene, men vi har også formelle strukturer for å ivareta dette. Jevnlige klasseteammøter og klasselærermøter er eksempler på dette. En svært viktig arena for avdelingsledere og rådgivere er det vi kaller KRA-møter. Dette er møter mellom en klasses kontaktlærer(e), rådgiver og avdelingsleder. Også her drøftes læringsmiljø og sosialt miljø i klassen, og vi snakker også om enkeltelever med vekt på deres trivsel og faglige utvikling, for å sikre at alle elevene våre følges opp på en god måte. KRA-møter gjennomføres to ganger pr. semester (eller oftere ved behov), og klassens tillitselever deltar i begynnelsen av møtene for å være med i drøftingene av læringsmiljø og sosialt miljø i klassen. Vi opplever at tillitselevene kan gi oss viktig informasjon om "hva som rører seg" i elevmiljøet og de er bevisst på at de har et særlig ansvar.

 

I første runde med KRA-møter for Vg3-klasser, snakker man om konsepter og inkludering. Vi opplever at de aller fleste elevene er opptatt av å inkludere hverandre og er bevisste på eventuelle utfordringer knyttet til at mange i en klasse er med på "konsepter".  "Konsept" starter ofte tidligere enn i Vg3, dvs. at elever finner sammen allerede i Vg1 og danner grupper/"konsepter", som mulig kan føre til at noen holdes eller føler seg holdt utenfor. Potensielle "mekanismer" er nok de samme som ellers i ungdomsmiljøet, men et eksempel kan være at det arrangeres private fester der kun medlemmene av bestemte "konsepter" blir invitert.

 

Ellers er det verdt å nevne at Nydalen kanskje skiller seg fra en del andre skoler på den måten at det er ganske mange elever som velger å ikke "være russ", dvs. som ikke ønsker å være med på busser eller konsepter. Det er ikke tradisjon for russebuss ved skolen.