Hovedseksjon

Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Bjørnen

Engelsk programfag

Engelsk 1 og 2 er programfag som alle har glede og nytte av, uansett senere studier og arbeid. Faget forbereder deg til videre studier og arbeid.  Det er et språk som du allerede kan godt, men faget vil gi deg mulighet til å videreutvikle språket med tanke på høyere utdanning, akademisk ordforråd o.l. 

Gjennom faget vil du få anledning til å øve deg på å lese og forstå fagartikler på engelsk med et kritisk blikk. Svært mange vitenskaplige artikler er skrevet på engelsk, og uansett hvilket studium du tenker deg, er det sannsynlig at deler av pensum vil være på engelsk. 

Hva er engelsk 1? 

Faget bygger på Vg1 engelsk. Du blir bedre kjent med nåtidens engelskspråklige verden, blant annet gjennom

 • aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land
 • det engelske språkets rolle globalt i informasjons- og meningsutveksling
 • ulike varianer av engelsk
 • ulike typer tekster som aktuelle artikler, fagtekster, litteratur, film, TV serier, musikk og spill
 • selvvalgte fordypningsemne knyttet til språk, kultur, samfunn eller vitenskap

Hva er engelsk 2?

Faget bygger på engelsk 1. Du blir bedre kjent med nåtidens engelskspråklige verden, blant annet gjennom

 • engelskspråklige lands kulturelle, språklige og politiske innflytelse i verden
 • samfunnsmessige og politiske forhold i to engelskspråklige land sett ut fra historiske sammenhenger
 • ulike typer skjønnlitterære tekster sett i lys av deres historiske og kulturelle sammenheng
 • selvvalgt fordypningsemne med tema fra engelsk 2

Les mer om engelsk her Læreplan engelsk

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling handler om innsikt i etablering og videreutvikling av virksomheter. Faget skal gi elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn. Faget handler videre om hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv. 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang ved å motivere elevene til å se muligheter for og verdien av etablering og videreutvikling av virksomheter, og å sette ideer ut i handling. Gjennom å la elevene bruke ulike faglige metoder stimulerer fagt til nysgjerrighet og kritisk metodetenkning. Faget skal videre bidra til at elevene ser hvilken verdi samarbeid har for innovasjon og utvikling av virksomheter og samfunn. Faget skal også bidra til bevissthet om utfordringer knyttet til etikk, og hvilke muligheter og utfordringer bærekraftig utvikling kan gi arbeidet med å skape verdier. 

Les mer om entreprenørskap og bedriftsutvikling her Læreplan Entreprenørskap

Fransk, tysk, spansk eller tegnspråk som programfag

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at kan samhandle med og oppleve gelde i møte med andre mennesker og kulturer.

I tillegg til fellesfag fremmedspråk er det også mulig å velge programfag fremmedspråk. På Nydalen vgs kan du velge tysk, fransk, spansk eller norsk tegnspråk som programfag.

 1. Du kan velge et nytt fremmedspråk nivå I som programfag i Vg2 (og eventuelt fortsette med dette i Vg3).
 2. Dersom du har hatt fremmedspråk nivå II, kan velge å fortsette med dette som programfag fremmedspråk III i Vg3.
 3. Det er også mulig å velge ett nytt fremmedspråk nivå I som programfag i Vg3.

Som for de andre programfagene, er det en forutsetning at det er nok elever som velger faget. Du får tilleggspoeng hvis du velger fremmedspråk som programfag. 

Norsk tegnspråk (som programfag)
I dette programfaget vil du møte et av Norges minoritetsspråk. Du vil lære å uttrykke deg på norsk tegnspråk, oppfatte hva andre sier og bli kjent med en visuell kultur, døvekulturen. Du vil også bli kjent med døvehistorie, nasjonalt og internasjonalt. Programfaget skal gi muligheter til opplevelser, glede og personlig utvikling, samtidig som det åpner for større muligheter i arbeidslivet og for studier på høyskolenivå. Kompetanse i språk og kultur skal gi den enkelte mulighet til å forstå, leve seg inn i og verdsette andre kulturers samfunns- og arbeidsliv, livsvilkår og levemåte, tenkesett, historie, kunst og litteratur.

Historie og filosofi
Historie og filosofi handler om å utvikle selvstendig filosofisk tenkning og forståelse av hvordan mennesket og samfunnet er formet av historie og selv skaper historie. Faget gir elevene trening i åpen dialog, filosofisk refleksjon og historisk bevissthet, slik at de kan møte nåtidens og framtidens utfordringer med en undersøkende og nysgjerrig holdning. Faget skal også forberede elevene på et samfunns- og arbeidsliv der det er viktig å tenke kritisk og kreativt og ha evne til å møte andre mennesker med åpenhet og respekt.

Historie og filosofi skal også bidra til å styrke menneskeverdet gjennom historist og filosofisk drøfting om det gode og meningsfulle liv. Den historiske bakgrunnen for idealer og verdier og etisk bevissthet står sentralt i drøftingene. Faget skal også bidra til å utvikle kritisk tenkning gjennom diskusjoner om hvordan valg av metoder, perspektiver og kilder påvirker det vi ser, og hva vi forstår. Nysgjerrigheten og engasjementet styrkes ved at elevene stiller spørsmål, utforsker og resonnerer.

Les mer om historie og filosofi her  Læreplan historie og filosofi

Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse handler om å tilpasse produkter og tjenester til markeder og målgrupper og innsikt i hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen. Faget skal bidra til at elevene forstår hva som påvirker markeder og hvordan markedsføring påvirker verdiskapningen i samfunnet. Faget skal forberede elevene på videre studier og et samfunns-og arbeidslive med behov for konkurransedyktige og framtidsrettede virksomheter.

Markedsføring og ledelse skal bidra til skaperglede, engasjement, kreativitet og utforskertrang gjennom virkelighetsnære og praktiske problemstillinger som belyser temaer og problemstillinger i faget. Faget skal fremme elevenes kritiske tenkning og etiske bevissthet gjennom refleksjon over virksomheters samfunnsansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk. 

Les mer om markedsføring og ledelse her Læreplan markedsføring og ledelse

Psykologi
Psykologi handler om å forstå menneskets tanker, emosjoner og atferd. Faget skal gi et vitenskaplig perspektiv på psykologiske prosesser og mekanismer, i og mellom mennesker, og bidra til at elevene utvikler en sammensatt og her helhetlig forståelse av mennesket. Psykologi handler om det fellesmennesklige, det som gjør oss like, men også det som gjør oss ulike og unike. I en verden preget av stadige endringer og utfordinger, kan faget bidra til økt medborgerskap gjennom bevisstgjøring og forståelse av seg selv og andre, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Faget danner også grunnlag for samhandling på ulike arenaer, som skole, studier og arbeidsliv. 
Psykologi skal også bidra til refleksjon omkring og forståelse av menneskelig mangfold og likeverd. Videre handler faget om forståelse av hva som påvirker menneskers identitet og oppfatning av seg selv. Dette skal danne grunnlag for kritisk tenkning og etisk bevissthet og åpne for ny innsikt. 

Les mer om psykologi her Læreplan psykologi 

Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi handler om å gi elevene samfunnsvitenskaplig innsikt i det moderne samfunnet og samfunnsutviklingen. Gjennom faget skal elevene utvikle forståelse av hvilken betydning sosiale og kulturelle prosesser har for individet og samfunnet. Faget skal også gi forståelse av ulike levemåter og perspektiver, og slik utvikle demokratisk medborgerskap idet mangfoldige samfunnet. Videre skal det gi elevene innsikt i hvordan samfunn, kultur og individ preges av mangfold, globialisering og raske teknologiske endringer, og slik legge til rette for videre studier og arbeidsliv. 

Sosiologi og sosialantropologi skal også bidra til bevisstgjøring av hvordan identitet dannes, og skape grunnlag for aktiv medvirkning i inkluderende, likeverdige og mangfoldige fellesskap. Faget skal også bidra til at elevene lærer å tenke vitenskaplig, kunnskapsbasert og kritisk i møte med spørsmål som berører individ og samfunn. 

Les mer om sosiologi og sosialantropologi her Læreplan sosiologi 

Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter handler om hvordan vårt eget og andre samfunn blir styrt gjennom politiske beslutninger. Faget skal gi innsikt i menneskerettihetenes betydning individuelt, nasjonalt og internasjonalt. Faget skal også gi grunnlag for aktiv samfunnsdeltakelse og forståelse av og respekt for andre menneskers synspunkter, verdier og kulturutrykk. Arbeid i faget skal bidra til å utvikle kompetane som er nyttig for videre studier og arbeidsliv.

Politikk og menneskerettigheter skal deretter bidra til å fremme respekt for menneskerettighetene. Gjennom faget skal elevene forstå at respekt for menneskerettigheter har avgjørende betydning i ulike demokratiske samfunn. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse og holdninger som forereder på deltakelse i samfunnet, medborgerskap og kritisk tenkning. 
Les mer om politikk og menneskerettigheter her Læreplan politikk og menneskerett

Rettslære
Rettslære handler om å forstå hvordan rettsregler bidrar til å bytte opp og vareta et demokratisk samfunn. Faget skal bidra til at elevene får kompetanse om gjeldende rett og om hvilke retter og plikter den enkelte har. I tillegg skal faget bidra til at elevene kan se en sak fra flere sider og komme med relevante argument. Dette er kompetanse som elevene vil få bruk for i videre utdanning og i arbeidslivet.

Faget skal også bidra til å fremme likeverd og likestilling i et demokratisk samfunn der alle har like retter, og der man verner om urfolk og minoriteter. Gjennom kunnskap og rettssikkerhet og sentrale rettsområder som verner om det ukrenkelige ved menneske, skal faget bidra til kritisk tenkning og etisk kunnskap. Faget skal òg bidra til engasjement om de rettslige sidene ved samfunnet og gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å delta i ivaretakelsen av demokratiet i Norge. 

Les mer om rettslære her Læreplan rettslære

Samfunnsøkonomi
Faget samfunnsøkonomi handler om å forstå det økonomiske samspillet mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor i Norge, og mellom Norge og andre land. Økonomisk teori og tenkemåte gir grunnlag for å forstå sammenhenger i økonomien og økonomisk politikk. Samfunnsøkonomi skal bidra til en forståelse av hvordan politiske beslutninger påvirker økonomi, miljø og velferd. Faget handler også om hvordan verdier blir skapt og fordelt i offentlig og privat sektor. Faget forbereder elevene til videre studier og gir et grunnlag for å delta i samfunnsdebatt og arbeidsliv.

Samfunnsøkonomi skal også bidra til at elevene blir engasjerte deltakere i samfunnet med forståelse av hvordan den økonomiske utviklingen påvirker og legger grunnlag for politiske beslutninger. Faget fremmer kritisk tenkning og etisk bevissthet gjennom arbeid med og refleksjoner over hva som påvirker demokratiske og bærekraftige forhold i økonomisk sammenheng, og demokratiets betydning for et lands økonomiske beslutninger. 

Les mer om samfunnsøkonomi her Læreplan samfunnsøkonomi

Kontakt oss: Studiespesialisering

Avdelingsleder Vg1
Andreas Pedersen

Tlf: 97 71 87 40
E-post: andreas.pedersen@osloskolen.no

Avdelingsleder Vg2
Hege Flaten Pedersen
Tlf: 95 75 50 42
E-post: hege.f.pedersen@osloskolen.no
Avdelingsleder Vg3
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Toppidrett
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Rådgiver Line Birgitte Gerdrup
Tlf: 90 74 47 84
E-post: line.gerdrup@osloskolen.no

Rådgiver Natasja Nørgaard Weider
Tlf: 90 68 95 29
E-post: natasja.weider@osloskolen.no