Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

logo

Her finner du en oversikt over programfagene vi tilbyr innen SSØ. Du finner læreplaner i fagene på UDIR sine sider (klikk her). Merk at noen fag ikke tilbys hvis det er for få søkere.

Engelsk programfag
På Vg2 heter faget internasjonal engelsk. På Vg3 kan du velge mellom samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur.

Internasjonal engelsk
Hovedområdet dreier seg om sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. Det dreier seg om utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem.

Programfag

Hovedområder

Internasjonal engelsk

Språk og språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Engelskspråklig litteratur og kultur

Samfunnsfaglig engelsk
Hovedområdet dreier seg om sentrale emner knyttet til kultur og samfunn i den engelskspråklige verden, og omfatter sakprosa, litteratur og andre kulturytringer. Det dreier seg om politiske, sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land, med vekt på Storbritannia og USA. Det omfatter også historiske hendelser og prosesser som har påvirket utviklingen av det britiske og det amerikanske samfunnet. Det dreier seg også om aktuelle spørsmål og regionale og internasjonale konflikter i den engelskspråklige verden. 

Programfag

Hovedområder

Samfunnsfaglig engelsk

Språk og språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Engelskspråklig litteratur og kultur

Engelskspråklig litteratur og kultur
Hovedområdet dreier seg om sentrale emner knyttet til litteratur og kultur i den engelskspråklige verden, og omfatter litterære tekster og andre kunstneriske uttrykksmidler, som bildende kunst, teater, musikk og arkitektur fra ulike tidsepoker og deler av verden. Det dreier seg om sammenhengen mellom tekst, kultur og samfunn. I tillegg omfatter hovedområdet historiske prosesser som har ført til utbredelsen av engelsk språk og angloamerikansk kultur, og aktuelle spørsmål i det internasjonale kultur- og nyhetsbildet. 

Programfag

Hovedområder

Engelskspråklig litteratur og kultur

Språk og språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Engelskspråklig litteratur og kultur

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
VG2-kurset gir deg et tydelig innblikk i hvordan det er å starte en bedrift. Her er det store muligheter for å drive ungdomsbedrift, slik at det meste av det du lærer i teorien også skal gjennomføres. Du skal arbeide med å finne en forretningsidè som danner grunnlag for bedriftene deres, den blir registrert i Brønnøysund og dere skal gjennom skoleåret produsere og selge produktene deres. Med denne arbeidsmetoden har du mulighet til å tjene penger på skolen! Du skal også lære om alt som skal ordnes av papirer i en bedrift: forretningsplaner, regnskap, miljørapporter og brosjyrer. Hovedtemaene i faget deles opp i entreprenørskap, etablering og drift. Her vil en eventuell eksamen være muntlig-praktisk.

Programfag

Hovedområder

Entreprenørskap   og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap

Etablering

Drift

Entreprenørskap   og bedriftsutvikling 2

Bedriftsutvikling

Innovasjon

Internasjonalisering

 

Fransk, tysk, spansk eller tegnspråk som programfag

I tillegg til fellesfag fremmedspråk er det også mulig å velge programfag fremmedspråk. På Nydalen vgs kan du velge tysk, fransk, spansk eller norsk tegnspråk som programfag.

  1. Du kan velge et nytt fremmedspråk nivå I som programfag i Vg2 (og eventuelt fortsette med dette i Vg3).
  2. Dersom du har hatt fremmedspråk nivå II, kan velge å fortsette med dette som programfag fremmedspråk III i Vg3.
  3. Det er også mulig å velge ett nytt fremmedspråk nivå I som programfag i Vg3.

Som for de andre programfagene, er det en forutsetning at det er nok elever som velger faget. Du får tilleggspoeng hvis du velger fremmedspråk som programfag. Klikk her for mer informasjon om dette.

 

Norsk tegnspråk (som programfag)
I dette programfaget vil du møte et av Norges minoritetsspråk. Du vil lære å uttrykke deg på norsk tegnspråk, oppfatte hva andre sier og bli kjent med en visuell kultur, døvekulturen. Du vil også bli kjent med døvehistorie, nasjonalt og internasjonalt. Programfaget skal gi muligheter til opplevelser, glede og personlig utvikling, samtidig som det åpner for større muligheter i arbeidslivet og for studier på høyskolenivå. Kompetanse i språk og kultur skal gi den enkelte mulighet til å forstå, leve seg inn i og verdsette andre kulturers samfunns- og arbeidsliv, livsvilkår og levemåte, tenkesett, historie, kunst og litteratur.

Programfag

Hovedområder

Norsk Tegnspråk som fremmedspråk nivå I

Språklæring

Kommunikasjon

Språk,   kultur og samfunn

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Marie Hvalgård Smith.

 

Historie og filosofi
Historie og filosofi er et studiespesialiserende programfag. Ved å binde sammen kunnskaper med historisk tenkning og filosofisk refleksjon kan dette programfaget åpne for ny innsikt. Elevene vil ha en del kjennskap til historiefaget fra grunnskolen, men filosofiiefaget vil være nytt for mange. Det tar opp evige spørsmål som Hva finnes? Hvordan kan vi vite noe? Hva er godt? Hva er vakkert?
Faget legger vekt på at elevene skal få trening i å forme og presentere egenproduserte fremstillinger. Det kan egne seg godt for alle som vil styrke sin allmenndannelse, og kanskje kan tenke seg en fremtid innenfor journalistikk, kultur og samfunnsfag. 

Programfag

Hovedområder

Historie og filosofi 1

Oldtid   og myter

Antikken   og samtalen

Middelalder   og kildebruk

Renessanse   og forklaring

Opplysningstid   og perspektiver

Nyere   tid og kritisk tenkning

Historie og filosofi 2

Mennesket   i moderne tid

Kunnskapog   sannhets-søken

Eksistens   og mening

Fellesskap   produksjonog forbruk

Politiske   ideer og ideologier

Historieforståelse,   historiebevissthet og historiebruk

  

Markedsføring og ledelse
I et samfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter. Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig.
Med utgangspunkt i virkelighetsnære, praktiske problemstillinger skal opplæringen legge til rette for å utvikle evnen til kritisk tenkning, og oppmuntre eleven til å være kreativ, reflektert, løsnings- og samarbeidsorientert. Opplæringen i faget skal stimulere læringsviljen gjennom en nær tilknytning til næringslivet, og motivere til videre studier, entreprenørskap, arbeid og livslang læring. 
Moderne organisasjoner krever medarbeidere som kan jobbe sammen. Teamarbeid er et stikkord, og dette ser vi markedsføringslærerne på Nydalen ikke bare som en måte å løse problemer på, men også som en viktig metode for læring av faget. Ved siden av tradisjonelle undervisningsmetoder vil undervisningstiden brukes til større eller mindre prosjektarbeider, i grupper på 3-5 elever, hvor teorien brukes i løsningen av praktiske markedsføringsproblemer.
Vi forsøker også å gjennomføre besøk hos minst én bedrift eller en annen utdanningsinstitusjon i løpet av året.

Programfag

Hovedområder

Markedsføring og ledelse 1

Marked   og målgrupper

Psykologi   og kjøps­atferd

Situasjons­analyse   og markeds­informasjon

Konkurranse­midlene

Organisasjon   og ledelse

Markedsføring og ledelse 2

Situasjons­analyse   og markeds­informasjon

Konkurranse­midlene

Personalutvikling   og ledelse

Markeds­strategi   og markedsplan­legging

Etikk   og samfunns­ansvar

 

Økonomistyring
Dette er faget som tidligere het bedriftsøkonomi. Her lærer du blant annet de viktigste økonomiske beregningene som foregår i en bedrift. Du lærer også om bedriftsledelse og organisering av bedriften, samt samspillet mellom bedrift og samfunn. Bruk av informasjonsteknologi er sentralt i faget. Vi veksler mellom å lage egne regnearkmodeller i Excel og å bruke ferdige økonomiske modeller utviklet  av lærebokforlaget.  Faget danner et viktig grunnlag dersom man har tenkt å studere økonomi videre. Samtidig lærer man ting man kan få direkte bruk for i arbeidslivet. Faget er fint å kombinere med bl.a. samfunnsøkonomi , markedsføring og ledelse eller entreprenørskap og bedriftsledelse.

Programfag

Hovedområder

Økonomistyring

Næringsliv og samfunn

Økonomistyring

Etikk og miljø

Økonomi og ledelse

Bedrift og samfunn

Markedstilpasning og produksjons­planlegging

Organisasjon og ledelse

 

Psykologi
Psykologi er et nytt og spennende programfag (nytt 2009) som handler om deg og meg, om mennesket og om forholdene oss mennesker imellom. Hvorfor er vi mennesker som vi er, hvorfor handler, føler og tenker vi slik vi gjør? Vi tar for oss de psykologiske prosessene som gir grunnlag for adferden vår, og hvorfor adferden blir så forskjellig fra individ til individ- fredsprisvinnere og massemordere.
Faget er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Programfaget gir en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie. Du utvikler kompetanse som kan danne grunnlag for deltakelse i samfunns - og yrkesliv og for videre studier. Faget gir anledning til tverrfaglig perspektiv og tverrfaglig samarbeid.

Programfag

Hovedområder

Psykologi 1

Psykologiens   historie og utvikling

Utviklingspsykologi

Mennesket   og læring

Psykologiens   biologiske grunnlag

Mennesket   og helse

Psykologi 2

Psykologien
  i dag

Sosialpsykologi

Kommunikasjon

Helsepsykologi

 

 

Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologien vil forklare forhold ved grupper av mennesker, det kan være alt fra små grupper som en skoleklasse, til større samfunnsgrupper og hele samfunn. Sosialantropologien er mest opptatt av å sammenligne ulike kulturer, det kan være små, enkle samfunn i Amazonasjungelen, eller subkulturer som pønkere eller skatere i vårt eget land. I dette kurset vil du lære om samfunnsfaglige tenkemåter og metoder, og prøve deg som forsker der du utfører egne samfunnsfaglige undersøkelser basert på problemstillinger som du og klassekameratene dine kommer opp med. I tillegg blir det alltid tid til mange interessante diskusjoner og en del spennende og lærerike filmer i dette faget.
Kurset “politikk, individ og samfunn” består av fagene de to fagene “Politikk og menneskerettigheter” og “Sosiologi og sosialantropologi”. Dette er to samfunnsfag som begge er opptatt av å beskrive og forklare menneskers følelser og atferd i sosiale sammenhenger. 

Programfag

Hovedområder

Sosiologi og sosial-antropologi

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Kulturforståelse

Sosialisering

Produksjon og arbeid

Fordeling av goder

 

Politikk og menneskerettigheter
Dette er et kurs som gir deg dypere forståelse for hva politikk er, hvordan landet vårt styres, hvem som egentlig har mest makt, hvorfor det er så mye krig i verden og hvordan man kan skape fred. Et viktig gjennomgangstema i kurset er menneskerettigheter og hvilken betydning disse spiller i dagens verden. Kurset passer godt sammen med det andre kurset i politikk, individ og samfunn, og det kan være lurt å ta sosiologi og sosialantropologi først.
Kurset “politikk, individ og samfunn” består av fagene de to fagene “Politikk og menneskerettigheter” og “Sosiologi og sosialantropologi”. Dette er to samfunnsfag som begge er opptatt av å beskrive og forklare menneskers følelser og atferd i sosiale sammenhenger. 

Programfag

Hovedområder

Politikk og menneske- rettigheter

Politiske prosesser og institusjoner

Demokrati og medborgerskap

Internasjonale politiske systemer og aktører

Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

Menneske- rettighetenes verdigrunnlag

 

Rettslære
Rettslære er svært nyttig i nært sagt alle yrker. Like viktig er det å huske at faget gir trygghet i ditt privatliv. Gjennom livet ditt vil du ofte vil stå overfor situasjoner hvor juridisk kunnskap vil være til god hjelp. Faget gir også et meget godt grunnlag for videre juridiske studier. Teoretiske og praktiske oppgaver løses og det er også naturlig å overvære rettssaker og varetektsfengslinger i løpet av tiden du har faget. I tillegg til tavleundervisning, er det viktig med oppgaveløsning individuelt og i grupper. Vi diskuterer aktuelle rettsspørsmål og vi benytter også rollespill for å gjøre undervisningen levende og liknende det som utspiller seg i en rettssal.
Rettslære består av to programfag: rettslære 1 og 2. Fagene kan velges uavhengig av hverandre. Felles for rettslære 1 og 2 er metodelæren.

Programfag

Hovedområder

Rettslære 1

Metode-lære

Familierett

Arverett

Arbeidsrett   og likestilling

Strafferett

Rettergangsordningen

Rettslære 2

Metode-lære

Erstatningsrett

Menneske-rettigheter

Avtalerett

Kjøpsrett   og forbrukerrett

Forvaltningsrett

 

Samfunnsøkonomi
Faget samfunnsøkonomi gir deg innsikt i hvordan norsk økonomi fungerer.  Hvorfor har landet gode og dårlige tider? Hvorfor har vi lav eller høy prisstigning? Hvorfor kan renten gå opp eller ned? Hvorfor har vi banker og aksjemarked? Hva eksporter og importerer vi? Hva betyr oljen for norsk økonomi?  Tidligere statsminister Jens Stoltenberg er samfunnsøkonom.  Hvordan kan myndighetene påvirke norsk økonomi for at flest mulig har en jobb og landet får en god økonomisk utvikling?
Faget samfunnsøkonomi gir deg også innsikt i internasjonal økonomi. Hvorfor handler land med hverandre? Hvorfor har noen land en høy levestandard og andre land lav levestandard? Hvordan kan internasjonale miljøproblemer reduseres med økonomiske virkemidler?
Samfunnsøkonomi 2 bygger på samfunnsøkonomi 1.
Faget passer godt sammen med fagene økonomistyring/økonomi og ledelse (bedriftsøkonomi ) og politikk og menneskerettigheter.

Programfag

Hovedområder

Samfunnsøkonomi 1

Markedsteori

Nasjonalregnskap og økonomisk vekst

Arbeidsmarked og arbeidsledighet

Prisvekst og pengepolitikk

Inntektsfordeling og miljøproblemer

Internasjonal økonomi

Samfunnsøkonomi 2

Markedsteori

Økonomisk vekst

Arbeidsledighet og økonomisk politikk

Inntektsfordeling og miljøproblemer

Internasjonal økonomi