Strategisk plan

logo

MODERNE- FLEKSIBEL-AMBISIØS

HANDLINGSPLAN

Handlingsplanen utgått, handlingsplan for 2018 kommer jan/feb 2018.

Klikk her for å lese måltallene for 2017.

 

Innholdsfortegnelse
Generell handlingsplan for hele skolen
Handlingsplaner for avdelingene ved skolen:

 

Strategisk plan for Nydalen videregående skole viser hva vi ønsker å forbedre. Skolens strategiske plan består av to deler. Del en er overordnet og gjelder for hele organisasjonen og alle som arbeider der. Del to består av planene på hver av de fem avdelingene og tar utgangspunkt i den overordnede planen. Avdelingene lager strategisk plan i forhold til sine utfordringer og velger tiltak for å skape endring og for å nå skolens mål.

Skolen vil fortsatt arbeide med å være moderne, fleksibel og ambisiøs i vår hverdag. Vår kjernevirksomhet er læring og utvikling hos hver enkelt elev. Det gjør vi ved å videreutvikle kvalitet i vårt læringsarbeid gjennom dyktige lærere med god fagkompetanse, regelkompetanse og ikke minst relasjonskompetanse.

I lærerstaben på 128 pedagoger vet vi at det er mye god kompetanse. Ett av våre klare mål er å utnytte og dele denne kompetansen, slik at vi utvikler oss som en lærende skole.  Dette vil komme elevene til gode. Nydalen videregående skole har alltid eleven i fokus. "Alle skal nå så langt de kan" er vårt motto og ansvar.

Vi ser muligheter for utvikling og forbedring på flere områder i forhold til satsningsområder fra fjorårets strategiske plan. Vi nådde de fleste av våre resultatmål satt i fjorårets strategiske plan. Målene våre dette året vil være å øke ambisjonene på noen av de samme områdene som i fjor og satse på noen nye mål. Våre satsningsområder er som følger:

 

  1. Flest mulig elever fullfører og består det 13-årige utdanningsløp (Brukerindikator)
  2. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid (Kompetanseutviklingsindikator)

Innenfor vårt første satsningsområde: Flere skal fullføre og bestå videregående skole – her har vi vedtatt følgende resultatmål innenfor område bruker:

 

  1. Flest mulig elever fullfører og består det 13-årige utdanningsløp

Mål: Fullføre 98 %, totalt for hele skolen

Mål: Fullføre og bestå 90 %, totalt for elever med mulighet for å bestå (ST+SESAM+HO+HH)

Mål Fullføre og bestå hele skolen 88 %

 

Hvordan skal vi arbeide for å nå disse målene?  

Vårt mål når det gjelder å fullføre videregående skole er å opprettholde resultatet fra i fjor med 98 %. Vi ligger altså over UDEs mål om at 90 % våre elever skal fullføre videregående skole innen 2017. Vi skal videreutvikle systemene for tett oppfølging av elevene og styrke implementeringen. Alle ansatte arbeider etter "De tre Tène". Vi skal være "Tidlig, tydelig og tett" på eleven, og følge opp med individuelle løsninger og avtaler. Eleven og foresatte skal oppleve at vi legger til rette for mestring eller delmestring, avhengig av elevens ambisjoner og mål.  Alle skal få hjelp til å mestre på sitt nivå, og derved bedre sjansen til både å fullføre og bestå. Nydalen-elevene skal oppleve at de er verdifulle. Elever som ikke besto ett eller flere fag ved halvårsvudering, vil få ekstra tett og individuell oppfølging.

Samtidig ønsker vi å bevisstgjøre elevene til å gjøre gode valg gjennom karriereveiledning fra lærere og rådgiverne ved å legge planer for videre utdanning og valg av yrke. Vi ser dette som et viktig bidrag til økt motivasjon i egen utdanning. Det er vår erfaring at de elevene som har en plan for fremtiden, oftere ser verdien av å komme på skolen.

Nydalen vgs er en kombinert skole, det vil si at vi har flere og ulike utdanningsprogram: Studiespesialising, Helse- og oppvekstfag og Service og samferdsel. I tillegg har vi en avdeling for høreselshemmende elever samt en tilrettelagtavdeling. For mange av elevene på de to sistnevnte avdelinger vil det ikke være mulig å oppnå et fullverdig vitnemål og bestå på lik linje som elever ved de tre førstnevnte avdelingene. Denne elevgruppen utgjør skoleåret 2015-2016 ca. 9 % av elevmassen. Skolen er fornøyd med å kunne vise til 99 % fullført skoleåret 2014-2015 med tanke på så stort spenn i elevgruppen. På bakgrunn av høy fullføringsgrad er det naturlig for oss å arbeide målrettet med å øke antall elever som både fullfører og består. På grunn av elevgruppens mangfold og ulikhet vil skolens maksimale beståprosent være 91 %. Vi har satt som mål at totalt 88 % av elevene skal bestå sin skolegang på Nydalen skoleåret 2016-2017. Måltallet innbefatter både bestått innenfor standpunkt og eksamen.

Fordelingen av måltall for å fullføre, fullføre og bestå på de ulike utdanningsprogrammene ser slik ut for 2016-2017. 

Tabell strategisk plan

For at flere elever (88 %) skal bestå, har vi valgt satsingsområder innenfor grunnleggende ferdigheter. Skolen arbeider med to overordnede prosjekter:

  • VFL – vurdering for læring. I hovedsak går prosjektet ut på å involvere elevene mer i sitt eget læringsarbeid og bruke elevene som ressurs.
  • Skriving i alle fag. Innbefatter et arbeid i alle fag der elevene skal utvikle seg til å bli bedre skrivere.

 

Om eksamen og standpunktkarakter

 I skoleåret 2014-2015 hadde Nydalen vgs en beståprosent på 87,3 % i standpunkt, som sank til 82 % etter at eksamen var gjennomført. Resultatene viste også at Nydalen vgs hadde et generelt avvik på 0,6 poeng mellom STP og eksamenskarakterer. Vi ser at en del elever presterer svakere til skriftlig eksamen enn det vi forventet og at en del elever er syke til eksamen. Dette resulterer i en lavere beståprosent enn vi ønsker. Vi har som ambisjon at 88 % av våre elever både fullfører og består. Det er vårt ansvar å sette eleven i stand til å nå dette målet. Arbeidet med dette foregår nå systematisk gjennom hele året både ved å analysere resultatene ved skolestart, og ved å forberede elevene til eksamen gjennom hele året. Vi arbeider mye med analyse av karakterer i fag på Nydalen i ulike fora, og har svært gode eksamensresultater når det gjelder muntlig eksamen/muntlig-praktisk eksamen og tverrfaglig praktisk eksamen.

 

Om psykisk helse

Psykisk helse vil også stå sentralt i årets strategiske plan og vi har en egen plan for arbeid med psykisk helse. Oftere nå en tidligere opplever vi at elever sliter psykisk med ulike utfordringer og vi som skole har satt stort fokus på dette temaet. Elevrådet vårt vant prisen for beste elevråd i 2015 blant annet for fokuset på at trivsel og prestasjon går hånd i hånd. Alle avdelingene ved vår skole har psykisk helse som et viktig satsingsområde for å opprettholde fullføreprosenten og økte beståttprosenten.

Nedenfor presenteres de viktigste lokale strategiske satsingsområdene på hver avdeling:

 

 

HANDLINGSPLAN FOR AVDELING FOR STUDIESPESIALISERING:

1)      Mål for antall elever som fullfører og består for avdelingen

Fullført:
Vg1 -99 % - 1, Vg2 – 99 % - 1, Vg3+Vg4 – 97 % - 2. Totalt: 98,6 % av 572- 4

Bestått:
Vg1 - 99 % -1, Vg2 - 97 % - 5, Vg3 - 94 % - 12. Totalt: 95 % av 572 - 18

For å nå målene i forhold til fullføre og bestå legges det særlig vekt på prosjektet VFL.  Det er et klart mål for avdelingen at elevene skal utvikle sitt potensiale maksimalt, og at det derfor blir viktig at elevene involveres og blir en ressurs i sitt eget arbeid for å nå sine egne mål. I tillegg er det et mål at kvaliteten på underveisvurdering med vekt på tilbake – og fremovermelding og egenvurdering blir av en slik art at elevene øker sitt læringsutbytte.

Tverrfaglig samarbeid spesielt på Vg1 ST, men også på Vg2 og Vg3 blir viktig. I mange sammenhenger ser vi det som en fordel at elevene kan jobbe med samme kompetansemål i flere fag. Det ligger svært godt til rette for dette på Vg1. Elevene vil få et større perspektiv på kompetansemålet når flere fag blir involvert, og det ligger mer til rette for dybdelæring som er fremhevet i Ludvigsenutvalgets rapport om undervisning i fremtiden. Vi ser tverrfaglig arbeid som fordelaktig med tanke på å redusere antall vurderingssituasjoner som igjen kan påvirke den psykiske helsen til elevene på en positiv måte. Det vil også bidra til at elevene får anledning til å utvikle sitt potensiale.

2)      Avvik STP – eksamen er mindre enn 0,5

Når det gjelder arbeid med avvik mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i skriftlige fag på studiespesialisering, er vi opptatt av at dette ikke generelt skal overstige 0,5. I dette arbeidet får alle faglærere tilgang til eksamensbesvarelsene til sine elever før sommerferien  og en av planleggingsdagene i august brukes til analyse og tiltak. Lærerne vurderer sammen besvarelser og får tilgang til uttalelser fra Klagenemda dersom dette foreligger. Fokus her vil være på besvarelser der det er stort avvik mellom stp og eksamen.

Lærere i programfag som har faget alene tar kontakt med andre skoler for å samarbeide og kompetanseheve seg sammen. Vi har også mange som deltar på kurs på dette feltet.

Lærere bruker tidligere eksamensbesvarelser som gode eksempler i opplæringen med elevene. De arbeider og mye med vurderingskriterier til oppgavene i faglag og i fagseksjonene.

3)      Karakterer i norsk hovedmål

Vi ønsker å heve standpunktkarakter i norsk hovedmål til 4,2 og snittet på eksamen i norsk hovedmål til 3,9. Lærerne i norskseksjonen har et eget prosjekt og arbeider bl.a. med en helhetlig tre-årig plan for norskfaget og hvordan elevene våre skal utvikle seg til gode skrivere. Prosessorientert skriving står sentralt i denne planen. 

4)      Trivsel øker fra 4,4 til 4,5 som resultat i EU (elevundersøkelsen)

Vi har fokus på psykisk helse både innad i klassen og i skolemiljøet. Dette innebærer en rekke sosiale aktiviteter i midttimene samt andre ulike arrangementer i henhold til vår plan for psykisk helse.

5)      Internasjonalt samarbeid – 5 elever med i utvekslingsprogram

Språk: Skoleåret 2015 startet skolen opp et samarbeid med en fransk skole i Nancy med utveksling av 3 elever. Skolen har som mål å utvide til 5 elever i 2016. Dette kommer i tillegg til de andre språkturene skolen har.

 

 

HANDLINGSPLAN FOR AVDELING FOR HELSE – OG OPPVEKST

1)      Mål for antall elever som fullfører og består for helse- og oppvekst

Fullført:
Vg1 – 93 % -5, Vg2 – 87 % -5, Vg3 – 99 % - 1. Totalt: 92 % /188 /11

Bestått:
Vg2 – 94 % - 5, Vg1 – 91 % - 7, Vg3 – 80 % - 3. Totalt: 92 % av 188 /15

For å nå målene i forhold til fullføre og bestå legges det særlig vekt på prosjektet VFL (beskrevet ovenfor). Det er et klart mål innenfor avdelingen at elevene skal utvikle sitt potensiale maksimalt og at det derfor blir viktig at elevene involveres og blir en ressurs i sitt eget arbeid for å nå sine egne mål. I tillegg er det et mål at kvaliteten på underveisvurdering med vekt på tilbake – og fremovermelding og egenvurdering blir av en slik art at elevene øker sitt læringsutbytte ytterligere.

2) Andeler elever med stort fravær (14 d/ 30 t) reduseres fra 11,4 % til 10 %

I tillegg er økt tilstedeværelse et mål avdelingen har sammen med sine elever. Tett oppfølging og fokus på ny forskrift i Opplæringsloven om maks 10 % fravær må innarbeides med gode rutiner for en del av våre elever.

3) 1PY resultat øker fra 3,1 til 3,3 i karaktersnitt

FYR - arbeidet (Faglig- yrkes- relevans) er sentralt for å arbeide tverrfaglig mellom programfagslærerne og fellesfagslærerne.

Systematisk FYR-arbeid vil bidra til å utarbeide tverrfaglige opplegg, slik at både innhold og vurdering oppleves nyttig om motiverende for elevene.

4) Prosjekt til fordypning virker relevant for opplæringen videre i læretiden

 Vi ønsker at resultatet øker fra 4,2 til 4,3 i elevundersøkelsen.

FYR - arbeidet (Faglig yrkes relevans) er sentralt for å arbeide tverrfaglig mellom programfagslærerne og fellesfagslærerne.

Systematisk FYR – arbeid vil bidra til å utarbeide gode og virkelighetsnære  tverrfaglige opplegg i norsk, samfunnsfag, naturfag,1PY, engelsk og programfagene. Dette vil oppleves motiverende for elevene, og vurderingen vil være helhetlig og lærerik for elevene.

Det er et mål at flere fellesfaglærere skal hospitere i PTF.

Komprimert løp i matte og naturfag er tiltak som gir elevene tidlig kartlegging, tett oppfølging og vi har ekstra ressurser til oppfølging av gruppene.

5)Trivsel 4,5 som resultat i EU (elevundersøkelsen)

Lærernes kompetanseinnenfor psykisk helse generelt skal økes.

De møter flere elever nå med ulike psykisk utfordringer og trenger dermed kompetanseheving innenfor spesifikke vansker. Vi arbeider for at lærerne skal teamorganiseres rundt eleven i oppfølgingsarbeidet.  I tillegg blir det viktig å følge elevene tett opp ved å bruke skolens egne ressurser (skolehelsetjenesten, PPT, miljøarbeider, rådgivere) samt involvere foresatte.

6) Tre lærere deltar i internasjonalt samarbeid - København

I løpet av 2016 er målet at avdelingsleder og tre lærere fra helsefagarbeiderfaget besøker skoler i København og at seks elever hospiterer skoleåret 2016-2017.

 

 

HANDLINGSPLAN FOR AVDELING FOR SERVICE OG SAMFERDSEL

1)      Mål for antall elever fullfører og består

Fullført:

Vg1 - 98 % - 2, Vg2 - 100 % - 0, Totalt: 98 % av 95 - 2

Fullført og bestått:

Vg1 – 90 % - 8, Vg2 - 95 % - 3. Totalt: 84,5 % av 95 - 11

2)Læreren ber meg vurdere mitt eget skolearbeid

Vi arbeider for at resultat her øker til 3,5 i elevundersøkelsen

3)Gode tilbakemeldinger gjør at jeg blir bedre i faget

Vi arbeider for at resultatet øker fra 2,9 til 3,5 i elevundersøkelsen

For å nå målene i forhold til fullføre og bestå legges det særlig vekt på prosjektet VFL. Det er et klart mål innenfor avdelingen at elevene skal utvikle sitt potensiale maksimalt og at det derfor blir viktig at elevene involveres og blir en ressurs i sitt eget arbeid for å nå sine egne mål. I tillegg er det et mål at kvaliteten på underveisvurdering med vekt på tilbake – og fremovermelding og egenvurdering blir av en slik art at elevene øker sitt læringsutbytte ytterligere. Elevene skal vite hva de må gjøre for å lære mer.

FYR-arbeidet (Faglig yrkes relevans) og tilhørende fagdidaktikk skal videreutvikles. Systematisk FYR-arbeid vil bidra til å sikre samarbeid mellom programfaglærerne og fellesfaglærerne slik at både innhold og vurdering oppleves nyttig og motiverende for elevene.

4)Andeler elever med stort fravær (14 d/30 t) er redusert fra 11,4 % til 9 %

Arbeidet med å følge elevene tett opp fortsetter. Dette innebærer at skolens rutiner brukes, lærere og rådgivere individuell oppfølging av elevene og at de riktige tiltakene settes inn avhengig av behov.

Oppfølging ved fravær vil bety at eleven og foresatte kontaktes etter en dags fravær og eller 6 timers fravær.

5) 1PY – standpunkt øker fra 3,2 til 3,3 i snitt

Tidlig kartlegging, tett oppfølging og ekstra ressurser til oppfølging av gruppene og mestringsgrupper for elever som sliter i faget er strategitiltakene som er planlagt for å nå målene. "Ploging" (matematikk fullføres pr. semester komprimert) er et tiltak skolen vil fortsette å prioritere.

6) Trivsel som resultat 4,5 i elevundersøkelsen

Økt trivsel på avdelingen er et mål både med tanke på generell trivsel og psykisk helse.

Vi arbeider for flg resultater i elevundersøkeslen: 

"Finnes det lærer eller andre voksne på skolen som du kan prate med ved behov"-  resultat øker fra 3,4 til 4,0 i EU.

"Opplever du at lærerne bryr seg om deg"- øker fra 3,9 til 4,2 i EU.

7) Lokalt og internasjonalt samarbeid

Det er et mål at SESAM Nydalen oppretter en samarbeidsavtale men en skole internasjonalt i løpet av 2016-2017. I tillegg er det et mål at 10 lærere er ute i bedrifter og hospiterer for å lære mer om yrkene elevene utdanner se til.

 

 

HANDLINGSPLAN FOR AVDELING FOR HØRSELSHEMMEDE

1) Mål for antall elever som fullfører, fullfører og består

Fullført: 100 % av 42 elever

Bestått: 87,5 % av 32 elever

Avdeling vil ha på økt tilstedeværelse og øke vår kunnskap om hva som motiverer den enkelte elev.Vi vil gi god informasjon om nye fraværsregler. Trening frem til det nye systemet er viktig for å skape motivasjon og forståelse.

2)Trivsel 4,5 i resultat i EU (elevundersøkelsen)

Arbeidet med økt kunnskap som gir god psykisk helse og trivsel for våre elever på HH er et satsingsområde for oss. 

3)Faglige resultater

Alle elever uten IOP med engelsk skal bestå.  

Det er mål å forbedre karaktersamsvaret mellom 10 trinn og Vg1i fagene. Et samarbeid mellom Nydalen HH og Vetland skole som avgiverskole er naturlig i denne sammenheng.

4) Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Avdelingen er en del av lærermobilitetsprosjektet. To lærere har besøkt en døveskole i London, og vi vil arbeide for at elever kommer med i et utvekslingsprosjekt.   

 

 

HANDLINGSPLAN FORTILRETTELAGT AVDELING

1)Mål for antall elever som fullfører

Fullført: 100 % av 43 elever

Avdeling for tilrettelagt opplæring gir elevene et tilbud der elevenes muligheter for læring og utvikling er retningsgivende. Det er viktig for oss at elevene lærer og mestrer på sitt nivå, og at de inngår i sosiale relasjoner som de kan utvikle seg gjennom. Skolegangen skal gi elevene kunnskap og strategier som kan hjelpe dem i arbeids – og hverdagsliv etter endt skolegang. De fleste av våre elever har ikke mulighet til å bestå utdanningsløpet, men vi vil legge til rette for at de skal fullføre inntil fem år i videregående opplæring og nå så langt de kan ut fra sine forutsetninger. For å nå vårt mål om at alle våre elever skal fullføre, har vi satt fokus på å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter. Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i å systematisere og utarbeide tiltakspakker for lesing, skriving og regning for hver enkelt elev.

At eleven trives er alltid en viktig faktor for at de skal fullføre utdanningen sin. Tett og systematisk oppfølging av enkelteleven er avgjørende. 

2)Lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

På avdeling for tilrettelagt opplæring er det svært viktig med samarbeid i alle ledd for at eleven skal ha et helhetlig tilbud. I de store gruppene våre hvor bruken av elevbedrift som metode står sentralt, kreves det et tett samarbeid mellom programfagslærene og fellesfagslærerne. Elevbedriftene våre er en suksess på skolen og til glede og nytte for alle.

I de små gruppene er det svært viktig at assistentene kjenner til målsettingen for hver enkeltelev. De må jevnlig veiledes av faglærerne for å kunne bidra til elevenes læring slik at hele skolehverdagen til elevene brukes effektivt. Assistentene er en svært viktig del av elevenes læring, særlig innenfor det sosiale området.

Skolen vil sette i gang et program hvor vi tar i mot lærlinger i barne -og ungdomsfaget som assistent på avdelingen.

Vi har elever med et svært vidt spekter av utfordringer, og er avhengig av samarbeid med eksterne instanser for å kunne undervise våre elever på en god og hensiktsmessig måte.

Kompetanseutvikling på følgende områder er prioritert:

  • Kurs om utviklingshemming
  • Veiledning om utfordrende atferd
  • Samarbeid med PPT om tiltakspakker for begynneropplæring
  • Dele gode, spesialpedagogiske undervisningsopplegg