Ordensregler

Logo

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen                        

Fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §§ 2-9 og 3-7 og bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142 og

byrådsvedtak av 24.06.2010 sak 1061.

 

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

 

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.

Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer

undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fastsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.

 

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

 

§ 4 Regler for orden

Elevene skal

- møte presist

 Nydalen: 2 min er for sent, 20 min gir fravær

 

- møte forberedt til opplæringen

- ha med nødvendig utstyr

- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister

- holde orden

    

Nydalen:                 

Klasserommene låses i pausene. Etter endt skoledag skal rommet ryddes og stolene plasseres på pultene.

Det er ikke lov til å spise eller drikke i timene. Vann er tillatt. Gjelder også bibliotek

 

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

- være til stede i opplæringen

- behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen  med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

- bidra til et godt læringsmiljø

- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

- følge skolens regler for melding av fravær

 

Nydalen:       

Foresatte må melde fravær til kontaktlærer når eleven er under 18 år.

Når en elev uteblir fra avtalt vurderingssituasjon skal årsaken meldes  på forhånd til faglærer, kontaktlærer, eventuell skolen.

Elever som uteblir fra praksis skal melde fra til praksisstedet på forhånd. Foresatte for elever under 18 år vil bli kontaktet om eleven blir borte 3 dager uten melding (for elever over 18 blir eleven kontaktet).

 

- ta godt vare på skolens eiendeler

- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og  

  digitalt utstyr

 

            Nydalen:        Lærer styrer bruk av PC internett og mobil i undervisningen.

 

 

- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

- å mobbe

- å utøve eller true med fysisk vold

- å fuske eller forsøke å fuske

 Nydalen: Plagiering kan regnes som fusk og eller forsøk på fusk

 

- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

- å bruke tobakk/snus (videregående skoler og voksenopplæringssentre kan i   

  lokalt reglement tillate bruk av tobakk/snus på nærmere angitte områder). Nydalen: Skolen er en røyk- og snusfri, og derfor er det ikke tillatt å røyke eller snuse på skolens område. 

- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

- å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

 

 

 

Krenkelse (§ 9A i opplæringsloven):

 

Definisjon: Krenkelse er når noen føler seg ydmyket.

 

Det kan være

-       Bruk av fysisk/vold

-       Det å karakterisere en person med nedsettende ord og beskrivelser (f.eks. ved hjelp av digitale medier)

-       Ved kroppsspråk (f.eks. blikking og latterliggjøring)

-       Ved ekskludering

           

 

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Oslo-skolen vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

1. anmerkning

2. skriftlig advarsel til elev

3. skriftlig melding til foreldre/foresatte

4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som

    eleven er ansvarlig for

5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll.  

    §§ 2-10 og 3-8)

6. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen

- inntil tre dager på 8.–10. årstrinn (oppll. §§ 2-10)

- inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 3-8)

- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 3-8)

7. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

9. tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8)

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

 

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

 

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av

undervisningsmateriell.

 

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

- Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta

  avgjørelsen.

- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal

  begrunnelsen gis skriftlig).

- Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å

  bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er

  mulig.

Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Sanksjonene i § 6 nr. 6-9 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

 

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.2013. Samtidig oppheves forskrift av 12. juli 2002 om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene, Oslo kommune, Oslo.

Godkjent av driftsstyret april 2014